SM_Lubritech

จาระบีฟู้ดเกรดทนร้อน
รับภาระงานหนัก

Clarion Food Machinery HT EP Grease No.2

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -12 ถึง 163 °C
 • รองรับการใช้งานหนัก แรงกดสูง ความเร็วรอบต่ำ - ปานกลาง
 • เหมาะสำหรับการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์ (Boundary Lubrication)
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการทำงานที่เปียกชื้น และความร้อนจากไอน้ำเดือด
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด แคลเซียม แอนไฮดรัส กันน้ำเบอร์ 2

Clarion Food Machinery Grease No.2

 • จาระบีเนื้อสีใสขุ่น
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -34 ถึง 121 °C
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการทำงานที่เปียกชื้น
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด อลูมิเนียม คอมเพล็กซ์ อเนกประสงค์

Clarion PM Hi-Temp Food Machinery 100 Greases

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • รอบการใช้งานหนัก รับแรงกดสูง ความเร็วรอบปานกลาง-สูง
 • ยึดเกาะและจับผิวดี
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด
แคลเซียมซัลโฟเนต
เกรดพรีเมียม

Clarion Food Machinery CS EP 2 Grease

 • จาระบีเนื้อสีน้ำตาลอ่อน
 • ทนความร้อน >300 °C
 • รอบการใช้งานหนัก รับแรงกดสูง ความเร็วรอบต่ำ-ปานกลาง
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดเบอร์ 0000 เคลือบหล่อลื่นโซ่ กันน้ำ

Clarion Chain and Trolley Lube No. 0000

 • จาระบีเนื้อใสขุ่น
 • เคลือบหล่อลื่นโซ่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำ
 • ป้องกันการสึกหรอ และลดความฝืด
 • ป้องกันการเกิดไทรโบเคมีคอลรีแอคชั่นที่ข้อต่อโซ่
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด
รับภาระงานหนัก ทนร้อน

Clarion Food Machinery HT EP Grease No.2

 • จาระบีฟู้ดเกรดเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -12 ถึง 163 °C
 • รองรับการใช้งานหนัก แรงกดสูง ความเร็วรอบต่ำ - ปานกลาง
 • เหมาะสำหรับการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์ (Boundary Lubrication)
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการทำงานที่เปียกชื้น และความร้อนจากไอน้ำเดือด
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด
กันน้ำเบอร์ 2

Clarion Food Machinery Grease No.2

 • จาระบีเนื้อสีใสขุ่น
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -34 ถึง 121 °C
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการทำงานที่เปียกชื้น
learn more

จาระบีสังเคราะห์ฟู้ดเกรด PAO
ทนร้อนทนเย็น เบอร์ 2 H1

Molygraph Safol FGG Fluid Grease no.2

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 180 °C
 • หล่อลื่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ร้อนและเย็น
 • ต้านทานการชะล้างและการเกิดสนิม
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์เบอร์ 2
Viscosity 550 cSt

Molygraph Safol FGG 552

 • จาระบี Aluminum Complex เนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งาน -30 ถึง 180 °C
 • ใช้น้ำมันสังเคราะห์ความหนืดที่ 550 cSt
learn more

จาระบีเหลวฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO เบอร์ 000

Molygraph Safol FGG Fluid Grease no. 000

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 180 °C
 • หล่อลื่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ร้อนและเย็น
 • ต้านทานการชะล้างและการเกิดสนิม
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO
ทนร้อนทนเย็น เบอร์ 0

Molygraph Safol FGG Fluid Grease no.0

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 180 °C
 • หล่อลื่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ร้อนและเย็น
 • ต้านทานการชะล้างและการเกิดสนิม
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด กลุ่ม PFPE/PTFE H1 ทนกรด ทนด่าง ทนสารเคมี
ไม่ติดไฟ

Molygraph Fluorotemp 512

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 260 °C
 • ต้านทานสารเคมี ไม่เกิดการออกซิเดชั่น
learn more