SM_Lubritech

จาระบีสังเคราะห์ แบเรียม แบริ่งรอบจัด >10,000 r.p.m.

Molygraph Ultrasyn 9090

 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -40 ถึง 150 °C
 • ต้านทานการเกิดสนิม การผุกร่อน
 • ต้านทานไอ กรด และด่าง
learn more

จาระบีซิลิโคนไดอิเล็กตริก

Molygraph HGV 14

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -40 ถึง 260 °C
 • เป็นฉนวนกันไฟฟ้าช็อต
learn more

จาระบีซิลิโคนถอดแบบ

Molygraph HGV 7

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -40 ถึง 250 °C
 • ต้านทานความชื้น และควันไอของสารเคมี
learn more

น้ำมันอเนกประสงค์สังเคราะห์

Royal Purple Thermyl-Tuff 300

 • รองรับอุณหภูมิสูง
 • รองรับภาระงานหนัก รอบต่ำ
 • ป้องกันการเกิดสนิม และการสึกกร่อน
learn more

จาระบีซิลิการ์เจลสังเคราะห์

Royal Purple Thermasil T-100

 • ต้านทานน้ำ
 • รองรับการใช้งานในสภาวะเปียกชื้น หรือร้อน
 • รองรับภาระงานหนัก รอบต่ำ
learn more

จาระบีสังเคราะห์โพลียูเรีย ทนความร้อนประสิทธิภาพสูง

Molygraph PUG 9500 H/S

 • รองรับอุณหภูมิสูง ไม่ทำให้แบริ่งหยุดชะงัก
 • ประสิทธิภาพสูง รอบการทำงานที่ยาวนาน
 • ป้องกันสารเคมี และน้ำ ได้อย่างดีเยี่ยม
learn more